Skip to main content

Ochrane osobných údajov

My, spoločnosť TechniSat Digital GmbH, Daun, berieme ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. Nižšie by sme Vás chceli podrobne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Pri ňom sa budú samozrejme dodržiavať všetky zákonné ustanovenia európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25.05.2018 tak ako aj ustanovenia aktualizovanej verzie spolkového Zákona o ochrane osobných údajov (BDSG), zákona o telemédiách (Telemediengesetz (TMG)) ako i ostatných predpisov k ochrane osobných údajov.

Spracovanie Vašich údajov vykonáva spoločnosť

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
54550 Daun
Telefón: +49 (0)6592 / 712 - 600
Fax: +49 (0)6592 / 74910
E-mail: info@technisat.de

Koordinátor pre ochranu údajov našej spoločnosti je k dispozícii

telefonicky: +49 (0) 6592 712 1351
e-mailom: datenschutzbeauftragter@technisat.de

Dozorný orgán na ochranu údajov, pod ktorého kompetenciu spadá naša spoločnosť:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (Štátny komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií Porýnie-Falcko)
Postfach 30 40
55020 Mainz
Telefón: +49 (0)6131 208-2449
Fax: +49 (0)6131 208-2497

Osobné informácie sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "Subjekt údajov"). Za identifikovateľnú sa považuje fyzická osoba, ktorá môže byť identifikovateľná priamo alebo nepriamo, najmä prostredníctvom identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o lokalite, z hľadiska on-line identifikátora alebo jedného alebo viacerých osobitných znakov, vyjadrujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

 • Server Logfiles

  Ukladajú sa len údaje prístupu bez osobného odkazu, webová stránka, z ktorej ste nás navštívili, názvy sprístupnených súborov a ich vyvolávacie údaje. Tieto údaje sú vyhodnocované výlučne na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky webovej stránky a na štatistické účely a neumožňujú vyvodiť závery o Vašej osobe.

 • Kontaktný formulár

  Ak vyplníte kontaktný formulár, použijú sa Vami zadané údaje (adresa, e-mail, správa) výlučne na účely kontaktovania Vás a budú vymazané šesť mesiacov po ich zadaní. Právnym základom tohto spracovania je Článok 6 ods. 1 (b) ("výkonnosť") európskeho Nariadenia o všeobecnej ochrane údajov.

 • Upozornenie o produkte

  Ak požiadate o upozornenie o produkte, zadaná e-mailová adresa bude použitá výlučne na účely upozornenia o produkte a bude odstránená ihneď po odoslaní upozornenia o produkte. Právnym základom tohto spracovania je článok 6 ods. 1 (a) ("súhlas") európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • Prihlásenie sa na odber noviniek

  Ak sa prihlásite na odber noviniek, poskytnuté údaje (e-mailová adresa, nepovinné: adresa) sa použijú na odosielanie reklamných materiálov a budú zo systému odstránené okamžite po odhlásení odberu. Právnym základom tohto spracovania je článok 6 ods. 1 (a) ("súhlas") európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • Chat

  Ak používate zákaznícky chat, poskytnuté údaje (meno, história chatu) sa použijú iba na zaznamenávanie a spracovanie Vašej žiadosti. Údaje budú zo systému vymazané po šiestich mesiacoch. Právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 (a) ("súhlas") európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • Sledovanie konverzií v službe Google AdWords

  Na našej webovej stránke používame funkciu služby Google AdWords pre sledovanie konverzií (vyhodnotenie cieľovej akcie vykonanej používateľmi, ako napríklad objednanie tovaru). Za týmto účelom sa na základe vášho súhlasu na vašom počítači uloží súbor cookie, ktorý nám umožní rozpoznať vás a sledovať váš pohyb na našej webovej stránke. Zhromaždené údaje sa odošlú na servery spoločnosti Google v tretích krajinách, ktoré môžu mať nižšiu úroveň ochrany osobných údajov. Informácie získané pomocou súboru cookie pre konverzie sa používajú na vytvorenie konverzných štatistík. Pritom sa dozvieme, aký je počet používateľov, ktorí klikli na niektorú z našich reklám. Nedostávame však žiadne informácie, ktorými možno používateľov osobne identifikovať. Spracovanie údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. (a) Európskeho nariadenia o všeobecnej ochrane údajov (váš dobrovoľný súhlas).

 • MyFonts Counter

  Na tejto webovej lokalite používame službu MyFonts Counter, webovú službu spoločnosti MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Z dôvodu licenčných podmienok sa realizuje sledovanie stránok takým spôsobom, že sa na štatistické účely vyhodnotí počet návštev na stránkach, ktorý sa potom odošle spoločnosti MyFonts. Spoločnosť MyFonts pritom zbiera výlučne anonymizované údaje. Odovzdávanie týchto údajov prebieha v danom prípade aktiváciou kódu Java Script vo Vašom prehliadači. Ak chcete úplne zabrániť spusteniu kódu skriptu Java od spoločnosti MyFonts, môžete nainštalovať program Java Script Blocker (napríklad www.noscript.net). Viac informácií o službe MyFonts Counter nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby MyFonts na stránke http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy

Vaše práva:

 • Právo na informácie, vymazanie a ďalšie práva:

  Môžete kedykoľvek požiadať o informácie o uložených údajoch o Vás (článok 15 Európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Okrem toho máte za podmienok stanovených v článkoch 16 až 21 európskeho Všeobecného nariadenia o všeobecnej ochrane údajov právo opraviť a vymazať Vaše údaje, obmedziť spracovanie alebo obmedziť prenosnosť poskytnutých údajov.

 • Sťažnosti:

  V prípade akejkoľvek sťažnosti týkajúcej sa spracovania Vašich údajov, máte právo kedykoľvek sa obrátiť na Koordinátora pre ochranu údajov spoločnosti. Jeho kontaktné údaje sú uvedené vyššie. Okrem toho máte právo podať sťažnosť ľubovoľnému dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov. Dozorný orgán, pod ktorého kompetenciu spadá naša spoločnosť, je uvedený vyššie.

 • Odvolanie:

  Ak je spracovanie údajov založené na Vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak je spracovanie údajov založené na našom legitímnom záujme, môžete kedykoľvek vzniesť námietky voči tomuto spracovaniu z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie. Vaše údaje budeme potom spracúvať len vtedy, ak existujú preukázateľne nevyhnutné legitímne dôvody, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo v prípade, ak spracúvanie slúži na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajobu právnych nárokov.

Žiadosti adresujte, prosím, na datenschutz@technisat.de.

Ak chcete odvolať svoj súhlas s analýzou vášho používateľského a nákupného správania, ako aj vašej polohy, kliknite na Nastavenia ochrany osobných údajov